Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 4 im. Stanisława Wyspiańskiego w Oświęcimiu

ul. Śniadeckiego 26, 32-602 Oświęcim tel. 33-84-22-124 fax: 338422124 e-mail: sekretariat@sp4oswiecim.pl

bip small


dolacz-do-nas-na-facebooku
fakty4-na-facebooku

sti lewy baner

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY - umowa
14-10-2019

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Administratorem Państwa danych osobowych (dalej jako: „Administrator") jest Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 4 im. Stanisława Wyspiańskiego z siedzibą w Oświęcimiu przy ul. Śniadeckiego 26, 32-602 Oświęcim, tel./fax: 33 842 21 24, e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., REGON: 070431866, NIP: 5491025560

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora danych można uzyskać informację, kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych w następującej formie: za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyłając informację na adres e-mail: patrycja@informatics.jaworzno.pl lub listownie i osobiście pod adresem siedziby Administratora Danych.

Państwa dane osobowe uzyskane przy zawieraniu umowy i w trakcie jej trwania są przetwarzane w zakresie minimalnym na podstawie aktualnych przepisów prawa oraz wykorzystywane w następujących celach: realizacji warunków zawieranych umów; wykonania ciążących na Administratorze danych obowiązków prawnych (np. wystawienia i przechowywania faktur oraz innych dokumentów księgowych, udostępniania danych tzw. uprawnionym podmiotom w tym do sądu lub prokuratury); dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zawartej umowy.

Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych pracowników jest art. 6 ust. 1 lit. B ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych skutkuje niemożnością zawarcia umowy.

Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.

 

Państwa dane osobowe będą przechowywane:

  • przez okres trwania umowy oraz po zakończeniu trwania takiej umowy w celu pełnego rozliczenia się stron z warunków umowy, w tym do czasu upływu terminu przedawnienia się roszczeń z takiej umowy (w zależności od rodzaju umowy – zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.), a w zakresie rozliczeń z urzędem skarbowym przez okres przedawnienia zobowiązań podatkowych, tj. 5 lat od końca roku podatkowego, w którym pojawiła się konieczność zapłaty podatku z tytułu świadczonych na Państwa rzecz usług,

  • do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą, jeśli dane są przetwarzane w oparciu o wyrażoną zgodę.

Dostęp do danych będą miały osoby pracujące i współpracujące z Administratorem danych w zakresie realizacji na Państwa rzecz usług oraz podmioty realizujące usługi prawno-finansowe na rzecz Administratora danych – każdorazowo będą zawierane wówczas umowy powierzenia. Państwa dane w przypadkach ściśle określonych przepisami prawa mogą zostać ujawnione poprzez przesłanie uprawnionym podmiotom.

Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa dotyczące danych osobowych:

  • dostępu do danych osobowych, tj. uzyskania informacji, czy Administrator przetwarza Państwa dane, a jeśli tak, to w jakim zakresie,

  • sprostowania danych osobowych, w przypadku, gdy Państwa zdaniem są one nieprawidłowe lub niekompletne,

  • ograniczenia przetwarzania danych, tj. nakazania przechowywania danych dotychczas zebranych przez Administratora i wstrzymania dalszych operacji na danych, 

  • usunięcia danych, o ile przepis prawa nie obliguje Administratora do dalszego ich przetwarzania,

  • przeniesienia danych osobowych, tj. przesłania danych innemu administratorowi danych lub przesłania ich do Państwa,

  • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, gdy przetwarzanie danych odbywa się, w oparciu o wyrażoną zgodę - z zastrzeżeniem, że wycofanie tej zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

  •  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych na potrzeby marketingu bezpośredniego oraz z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją,

  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy Państwa zdaniem przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się z naruszeniem prawa pod adresem: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane.

ul. Śniadeckiego 26, 32-602 Oświęcim
tel. 33-84-22-124 fax: 338422124
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.